Den skabende underviser – gruppeundervisning betragtet som skabelsesproces.

I gruppeundervisning udgør gruppen en social kontekst, man konstant relaterer sig til, interagerer med, måler sig i forhold til. Dette pædagogiske udviklingsprojekt undersøger, hvordan den kollektive dynamik påvirker den enkelte studerendes læreproces og underviserens udvikling af egne kompetencer.

Af Kaja Daugaard Christensen, lektor

(Link til den færdige rapport nederst på siden.)

I den musikpædagogiske tradition på de højere musiklæreanstalter har en professionel og teoretisk pædagogisk tilgang til undervisningen ikke haft samme bevågenhed som den musikfaglige tilgang – den instrumentale, sanglige, kompositoriske og den musikteoretiske. Denne situation er dog i stærk forandring i disse år, og détte pædagogiske udviklingsprojekt er et bidrag til denne udvikling. I undersøgelsen er der blandt andet arbejdet med en bevidstgørelse af nogle af de processer, der ligger bag dynamikken i holdundervisning.

I gruppeundervisning udgør gruppen en social kontekst, man konstant relaterer sig til, interagerer med, måler sig i forhold til. Dette pædagogiske udviklingsprojekt undersøger, hvordan den kollektive dynamik påvirker den enkelte studerendes læreproces og underviserens udvikling af egne kompetencer.

Undersøgelsens problemstilling

 • at undersøge, hvad der skal til, for at de studerende bliver aktivt med- og modspillende deltagere i undervisningen
 • at undersøge hvordan den kollektive dynamik påvirker den enkelte studerendes læreproces og underviserens udvikling af egne kompetencer.
 • få indsigt i, hvad der bidrager til, at undervisningen bliver til en skabende proces, forstået som en dialog på mange niveauer og med mange sprog – en skabende dialogisk proces.

Resultater og erfaringer fra undersøgelsen

Ud fra de studerendes besvarelser af refleksionsarkene (spørgeskemaundersøgelse), som holddeltagerne fik udleveret efter hver af de ti lektioner, der blev optaget på video, og et opfølgende fokusgruppeinterview, har blandt andet følgende resultater vist sig:

For de studerendes vedkommende

Fået udviklet en større bevidsthed om:

 • betydningen af at være en med-/modspillende
 • vigtigheden af at reflektere over egen arbejdsindsats og øveproces.
 • hvornår læringen sker – at dybdelæringen sker imellem

For underviserens vedkommende

Fået stor indsigt i:

 • de studerendes sårbarhed.
 • at de studerendes bevidstgørelse om betydningen og kvaliteten af deres égen indsats har betydning for udvikling af underviserens egne kompetencer i at være en skabende underviser – forstået for en dialog på mange niveauer og med mange sprog – en skabende dialogisk proces.

Overordnede resultater

 • den store betydning af opbygningen af et gensidigt anerkendende fællesskab som grobund for et dynamisk og vitaliseret fællesskab. I et sådant rum kan der skabes mulighed for lyst til læring, sågar for at nyde at være i en læreproces, og dermed være medvirkende til at flytte fokus fra præstation til læring, og dermed også styrke den indre motivation for læring. I et angstfrit læringsrum, som er undersøgende og legende, tør eleverne fejlpræstere, og får muligheden for at kunne glemme sig selv og sætte læringen i centrum.
 • Den store betydning af underviserens eget faglige engagement og Denne smitter og virker fagligt inspirerende.
 • Den store betydning af den empatisk spejlende og indlevende underviser som en grundlæggende forudsætning for at kunne yde det rette både mod- og medspil i undervisningen.
 • De studerendes opnåede indsigt i betydningen af deres egen aktive med- og modspil i undervisningen, en større bevidsthed om kvaliteten og betydningen af deres egen indsats i forhold til, at underviseren kan udvikle sine egne kompetencer i at være en skabende underviser.
 • Flere erfaringer i forhold til karakteren og kvaliteten af læringsrummet.

Rapporten kan downloades her.
Rapporten kan også lånes på biblioteket på DJM i Aarhus.

Se Kaja Daugaard Christensens poster om projektet, der blev præsenteret ved DJMs FoKu-seminar 24. april 2020