Forskning og udvikling

DJM's vidensgrundlag bygger på kunstnerisk og pædagogisk praksis samt på forskning og udvikling. Forskning og udvikling er på Det Jyske Musikkonservatorium samlet under fællesbetegnelsen FOKU.

FOKU udføres af DJM’s fastansatte kunstneriske og videnskabelige personale i overensstemmelse med DJM’s Forskningsstrategi og Strategi for Kunstnerisk og Pædagogisk Udviklingsvirksomhed.

Forskning

Det Jyske Musikkonservatorium har siden 2006 styrket sine forskningsaktiviteter for at kunne udbygge konservatoriets analytiske og metodiske fundament og dermed levere en forskningsbaseret uddannelse på højeste internationale niveau. Gennem sin forskningsstrategi sætter DJM særlig fokus på områderne musikalsk perception, kognition og læring. Dermed ønsker DJM at fastholde det forskningsmæssige fokus der, hvor konservatoriet som kunstnerisk og pædagogisk uddannelsesinstitution har sine særlige kompetencer, og hvor forskningen har det største potentiale i forhold til konservatoriets øvrige virksomhed.

Music in the brain

En stor del af DJMs forskning foregår i regi af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music in the Brain (MIB), som er etableret gennem et unikt interdisciplinært samarbejde mellem Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium. Målet med forskningen i MIB er at søge at belyse spørgsmålene om hvordan musik behandles i hjernen, og hvordan dette mere generelt kan øge vores forståelse af grundlæggende hjernefunktioner.

Ved brug af hjerneskanninger undersøger forskerne i MIB for eksempel, hvordan musikalsk træning forandrer hjernens måde at bearbejde musik, påvirker arbejdshukommelsen eller kan have en gavnlig virkning i visse former for sygdom. I et større perspektiv har denne forskning potentiale til at udvikle måden, hvorpå vi lytter, spiller og underviser.

DJM’s forskning er centreret om musik i praksis. Den søger bl.a. at besvare spørgsmål om, hvordan musik kan bruges i undervisning, samt hvordan vi bedst uddanner kommende musikere og musikpædagoger. Vores vision er, at forskningen skal resultere i nyskabende undervisning, der tør gå utraditionelle veje.

Udvikling

Det Jyske Musikkonservatoriums udviklingsvirksomhed foregår inden for såvel det kunstneriske som det pædagogiske område. DJM’s Strategi for Kunstnerisk og Pædagogisk Udviklingsvirksomhed (KUV/PUV) stipulerer de organisatoriske rammer og formulerer de langsigtede visioner og strategiske mål for udviklingsvirksomheden.

Kunstnerisk udvikling

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) finder sted i form af fx komposition af ny musik, indstudering og indspilning af sjældne værker, udvikling af nye stilarter og koncertformer m.m. I modsætning til kunstnerisk praksis skal kunstnerisk udviklingsarbejde have en undersøgende karakter, være original og nyskabende og være ledsaget af en refleksion over resultat og proces.

DJM’s strategiske mål for KUV er at kvalificere, videreudvikle og synliggøre aktiviteterne og ligger på linje med de definitioner og anbefalinger, der er beskrevet i Kulturministeriets Udredning om Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Pædagogisk udvikling

Pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV) er en vigtig og højt prioriteret aktivitet som led i udviklingen af nye didaktiske og metodiske tilgange samt materialer inden for det brede musikpædagogiske felt. Viden herfra er således med til at forny og udbygge indhold og form af den pædagogik, der formidles i den ordinære undervisning i instrumental- og holdpædagogik, og til at opdatere og kvalificere den supervision, underviserne udøver i forhold til de studerendes undervisningspraktik.

Pædagogisk udviklingsvirksomhed er dog ikke begrænset til det pædagogiske fagområde men finder også anvendelse inden for andre fagområder, herunder undervisningen i hørelære og teori.

Forskningsudvalg

FOKU hører organisatorisk under DJM’s forskningsudvalg, der hvert år behandler FOKU-ansøgninger og videregiver deres indstilling til rektor med henblik på endelig tildeling. Forskningsudvalget har desuden ansvar for formidling og udbredelse af viden om og fra FOKU, tilrettelæggelse af forskningskurser og –seminarer samt udvikling af projekter med henblik på ansøgning om eksterne fondsmidler i tæt samarbejde med underviserne.

Formand for forskningsudvalget er forskningsprofessor Peter Vuust, mens lektor Bjørn Petersen er fast medlem, udpeget af rektor. De øvrige medlemmer er valgt blandt undervisere og studerende.

Videnscenter for de kunstneriske uddannelser

DJM står sammen med de øvrige seks kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet bag Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling, der arbejder på tværs af kunstneriske discipliner og institutioner for at fremme kunstnerisk viden og udvikling.

Centret blev grundlagt i efteråret 2019 som et fælles videnscenter for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. I mødet mellem vidensformer fra de syv kunstskoler søger centeret at udvikle et tværæstetisk og tværinstitutionelt forskningsmiljø, hvori ny og banebrydende kunstnerisk viden kan opstå.

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling overtog i efteråret 2020 arbejdet med at administrere KUV-puljen, det vil sige de midler som Kulturministeriet har afsat til kunstnerisk udviklingsvirksomhed på institutionerne.