Sprogpolitik

Formål

Sprogpolitikken på Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) skal ses i forlængelse af DJM’s strategi med henblik på at udvikle det internationale miljø på DJM og tiltrække de dygtigste udenlandske ansøgere. Det er DJM’s opfattelse, at øget internationalisering og fokus på fremmedsprog i undervisningen er med til at forberede alle studerende, såvel danske som udenlandske, til et globalt arbejdsmarked.

Sprogpolitikken skal klargøre over for alle interessenter hvilken rolle sprog spiller på DJM, og hvorledes DJM gennem en aktiv sprogpolitik kan hjælpe med at integrere udenlandske studerende bedst muligt på institutionen, samtidig med at deres udbytte af undervisningen optimeres.

Sprogpolitikken er primært formuleret for at imødekomme de vanskeligheder som ikke-nordiske studerende oplever.

I det følgende kan alle interesserede danne sig et overblik over hvordan DJM kan imødekomme de særlige forhold, som gør sig gældende på en musikinstitution, der ønsker at optage studerende fra hele verden, og hvilke forventninger konservatoriet har til udenlandske studerende og til såvel danske som udenlandske undervisere, samt hvilke tilbud DJM kan tilbyde for at imødekomme udenlandske studerendes behov.

Principper

  • Det primære undervisnings- og arbejdssprog på DJM er dansk
  • Der undervises på engelsk, når det skønnes relevant
  • Der kan udbydes et særligt internationalt studiemodul på engelsk for internationale studerende
  • DJM lægger vægt på at internationale studerende tilegner sig et vist niveau af danskkundskaber
  • DJM ønsker at understøtte de ansattes kompetencer i fremmedsprog, særligt engelsk
  • Engelsk anvendes som første fremmedsprog i undervisningen samt i skriftligt informationsmateriale
  • Undervisningssproget på de internationale Joint Study Programmes, som DJM er en del af, er engelsk
  • Hjemmesiden www.musikkons.dk findes på dansk og engelsk
  • Information ved opslag på intranet og anden intern kommunikation skal forefindes både på dansk og engelsk, når det har studierelevans

Sprog på DJM – studerende

Ud over deres modersmål forventes ansøgere til DJM at beherske et godt niveau på engelsk, der muliggør kommunikation og undervisning på engelsk, når de optages på konservatoriet. Ansøgere fra ikke engelsktalende ikke-EU/EØS-lande skal redegøre for deres sprogkundskaber i deres ansøgning til DJM. Studerende ved DJM forventes at kunne følge undervisning på engelsk.

Alle udenlandske studerende opfordres til at gennemføre et kursus i dansk for derigennem at opnå tilstrækkelige danskfærdigheder til at kunne følge undervisningen på DJM samt integrere sig bedst muligt med konservatoriets øvrige studerende. DJM formidler et danskkursus for udenlandske studerende i samarbejde med relevant samarbejdspartner.

Hvor det skønnes relevant, og hvor sproglige barrierer kan have afgørende betydning for den studerendes præstation, kan der tilbydes særlige eksamensformer for udenlandske studerende.

Sprog på DJM – ansatte

Konservatoriet er en international uddannelsesinstitution, hvor det er naturligt at alle undervisere kan varetage undervisningen på engelsk, og hvor alle medarbejdere i administrative/TAP-stillinger forventes at kunne yde mundtlig vejledning, oplysning og hjælp på engelsk. Dette forhold prioriteres i rekrutteringsprocesser.

Det primære undervisningssprog på DJM er dansk, men der oprettes engelsksproget undervisning hvor det er relevant – under hensyntagen til holdstørrelse og den praktiske tilrettelæggelse.

Udenlandske undervisere forventes ikke at undervise på dansk, men de skal kunne undervise på engelsk. Alligevel opfordres udenlandske undervisere til at gennemgå et danskkursus for at få et grundlæggende kendskab til dansk. I soloundervisning kan undervisningssproget aftales mellem den studerende og underviseren.

Ligeledes må det blandt underviserkollegiet forventes, at nogle drøftelser kan foregå på engelsk.

Kommunikation og information

DJM ønsker at internationale studerende har lige så gode muligheder for at få oplysninger om deres studier som danske studerende. Der arbejdes målrettet for at sikre information og kommunikation til de internationale studerende, og derfor tilstræbes det at alle relevante oplysninger er tilgængelige på engelsk, herunder de vigtigste regelsæt, retningslinjer og studieordninger. Materialet er offentliggjort på www.musikkons.dk eller på intranettet, afhængig af relevans.

Det bemærkes, at hvor det fuldstændige materiale ikke forefindes i en oversat version er det den studerende/underviserens eget ansvar at opsøge oplysninger. Her er administrationen behjælpelig med oplysning, hjælp og vejledning.

Udenlandske studerende og undervisere forventes, på lige fod med deres danske medstuderende og kolleger, at være fuldt opdaterede mht. regler, retningslinjer og øvrige forpligtelser i forhold til deres studier/ansættelse på DJM. Information og vejledning på engelsk skal som udgangspunkt være lige så nemt tilgængelig som den på dansk, uanset kommunikationsform.