Predictive coding of musical expertise

Niels Chr. Hansen: “Predictive coding of musical expertise” (2016)

Niels Chr. Hansens ph.d.-afhandling præsenterer og tester en ny videnskabelig forståelse af musikalsk ekspertise med udgangspunkt i predictive coding theory. Gennem computermodellering, psykologiske forsøg og hjerneskanninger undersøges ekspertisens ophav samt dens mentale repræsentationer, forventningssikkerhed, forventningsfleksibilitet, bevidsthedstilgængelighed og neurale korrelater.

Musikalsk ekspertise fascinerer os

Den musikalske ekspertises fascinationskraft gør den til en naturlig genstand for videnskabelige undersøgelser. Tidligere forskning har imidlertid båret præg af et romantiseret genibegreb, der primært anser dette fænomen for uhåndgribeligt, naturgivent, alt-eller-intet, gavnligt og skabende. Den nærværende fremstilling anerkender musikalsk ekspertise som empirisk begribelig, tilegnet, kontinuerlig og flerdimensionel, adaptiv såvel som maladaptiv og relevant både i forhold til at skabe og opfatte musik. Dette syn forfulgtes i fire konkrete studier.

Musikere forudsiger med større sikkerhed

Studie 1 viste, at musikalsk forventningsusikkerhed svarer til Shannon-entropien af konditionelle sandsynlighedsfordelinger, som lytteren har tilegnet sig gennem statistisk læring. Overensstemmelsen mellem forventninger og musikkens struktur steg lineært med musikalsk erfaring. Således forudsiger musikere generelt med mindre usikkerhed samt oplever større prediction error end ikke-musikere, sidstnævnte især når musikkens statistiske struktur let kan afkodes.

Stilistisk specialisering giver mere bevidst processering

Studie 2 viste, at jazz-musikere havde mere bevidst adgang til mentale processer vedrørende deres egen fremadrettede usikkerhed om forløbet af improvisationer af Charlie Parker. Derimod adskilte klassiske og jazz-musikere sig ikke med hensyn til bagudrettede forventningsprocesser. Klassiske musikere og ikke-musikere afstod desuden fra fejlagtig brug af deres viden om mere gængs tonal musik i stilistisk irrelevante sammenhænge. Dette støtter teorien om kognitive brandvægge, hvormed erhvervet viden kun anvendes i sammenhænge, der vurderes som relevante for den aktuelle kontekst

Musikalsk træning skærper vores forventninger

Studie 3 viste, at statistisk læring af musik kan modelleres som minimering af den relative entropi mellem lytterens forventninger og musikkens struktur. I overensstemmelse med predictive coding forløb denne proces over kort og lang tid med forskellige stimuli og var uafhængig af foregående musikalsk erfaring.

Musikere processerer lyd på mere sofistikeret vis

Studie 4 påviste med magnetoencefalografi (MEG) større under-additivitet i det magnetiske mismatch-respons hos musikere sammenlignet med ikke-musikere. Dette skete specifikt for tonehøjde-afvigelser præsenteret i en musikalsk sammenhæng. Disse resultater peger på, at ekspertise påvirker den neurale processering af musikkens bestanddele.

Musikalsk ekspertise

  • er tilegnet ved statistisk læring.
  • fører til sofistikering af mentale repræsentationer, minimering af forventningsusikkerhed, kontekstafhængig specialisering samt større bevidst adgang til den tilegnede viden.
  • fascinerer ikke blot publikum, men former også ekspertens egen hjerne.

Læs Niels Chr. Hansens ph.d.-afhandling.

Om Niels Chr. Hansen

Niels Chr. Hansen har undervist på Det Jyske Musikkonservatorium som timelærer i musikteori. Han er bachelor i klassisk klaver og har to kandidatgrader i musikteori og i musikkens kognitive neurovidenskab. I april 2016 forsvarede han sin ph.d.-afhandling “Predictive coding of musical expertise”, som han gennemførte ved Center for Music in the Brain under vejledning af Peter Vuust og Marcus Pearce. Han modtog i 2014 et EliteForsk-rejselegat for sit arbejde.