DJM-oplæg på konferencen Fremtidens musikpædagogik – et forskningsblik

DJM deltog med tre oplæg på konferencen Fremtidens musikpædagogik – et forskningsblik arrangeret af Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning og Udviklingsarbejde. Konferencen blev afholdt på Rytmisk Musikkonservatorium 28. november 2019

1) Docent Thorkil Mølles oplæg: Hvad blev der egentlig af satslæren?
Resumé: Hvad blev der af den klassiske harmonilære, koralharmonisering og undervisningen i kontrapunkt? For en generation siden var disse fag fast pensum eller et tilbud for alle studerende på gymnasier, seminarier, universiteter og musikkonservatorier, men siden er de i stort omfang forsvundet fra uddannelsene. Det grædes der formodentlig ikke mange tårer over i dag, for vores unge studerende kan dårligt vide, hvad de går glip af.

Man kan overveje, hvad der førhen lå til grund for fagenes placering i uddannelserne: hvad var deres formål, og hvilke konkrete fagligt udbytte forventedes den enkelte studerende at høste? Det tager lang tid at tilegne sig satslære til et praktisk anvendelig niveau, og undervisningen er derfor omkostningstung for uddannelsesinstitutionerne.

Som underviser i bl.a. satslære gennem mere end 25 år ved universitet, musikkonservatorier og kirkemusikskole har jeg oplevet en stor del af denne udvikling, og det er både trist og bekymrende at iagttage dette videnstab. Da vi har at gøre med et håndværksfag, kan den satslæremæssige pædagogiske tradition blive ganske svær at genoplive, og jeg ser ingen tegn på en pludselig opblomstring af satslæren. Et “konservatorie-internt” resultat er desuden, at uddannelsen af nye musikteoretikere med grundig viden om satslære stort set er gået i stå. Hvem skal tage over?

Mit oplæg har baggrund i flere overvejelser, som forhåbentlig kunne være udgangspunkt for en debat. Står det så skidt til med satslæren på vores uddannelsesinstitutioner, som jeg påstår? Er de gamle discipliner forladt til fordel for det mere praktisk anvendelige arrangement? Går vores studerende og den måske kommende musikskolelærer glip af muligheden for at tilegne sig et kreativt værktøj? Har vores studerende mistet en mulig vej til at undersøge og erkende sider af musikkens kompleksitet?

Thorkil Mølles oplæg: https://musikkons.dk/wp-content/uploads/pdf/Thorkil-Mølle_Hvad-blev-der-egtl.-af-satslæren_oplæg.pdf

2) Øyvind Lyngseths oplæg
Resumé: En kritisk analyse af musikteoriens vidensgrundlag
Oplægget fokuserede på musikteoretiske grundlagsproblemer – eksemplificeret ved den harmoniske analyse: Kan og bør vi holde fast ved en musikteoretisk videnskabsteori, der på mange centrale punkter forekommer både utilstrækkelig og forældet? I oplægget blev der desuden givet et bud på et alternativt videnskabsteoretisk fundament for de musikteoretiske analyser. Her blev vor umiddelbare erfaring af klang fremstillet som et både anvendeligt og nærværende musikteoretisk grundlag for den musikteoretiske analyse.

Øyvind Lyngseths oplæg bliver publiceret i 2020 – som en peer-reviewed artikel i en antologi fra Norges Musikhøjskole med arbejdstitlen ´Musikfilosofi i Norge anno 2020´

3. Rasmus Birk: Interaktivt undervisningsmateriale for guitar og trommer

Rasmus Birk har udviklet et omfattende interaktivt undervisningsmateriale for guitarister og trommeslagere på videregående niveau.
Materialet giver i billede og lyd en grundig indføring i en lang række tekniske og musikalske aspekter af instrumenternes roller i forskellige genrer.
Birk fortalte i sit oplæg om projektets formål og tilblivelse og demonstrerede, hvordan materialet tilgås og anvendes.

Link: https://www.rasmusbirk.com/projects/

Rasmus Birks oplæg: https://musikkons.dk/wp-content/uploads/pdf/28.11.2019-Akkompagnement-Groove-og-Improvisation-.pdf

Her er en video af Rasmus’ oplæg. Det starter ved 8:16.