Timelønnet undervisning

Timelønnet undervisning inden for områder, hvor undervisningen varetages af lærere, der ikke er aflønnet med tjenestemandsløn, overenskomstløn, honorar e.l., vederlægges pr. arbejdstime, jf. Fmst. cirk. 17/1 2001.
Der findes syv forskellige timelønssatser (I-VII), idet lønnen pr. undervisningstime fastsættes under hensyn til både undervisningens niveau og den tid, der forudsættes at medgå til forberedelse mv. De aktuelle satser fremgår af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt.
Arbejdstimetallet for en timelønnet lærer må ikke overstige 780 pr. år.
Ved OK18 er det aftalt, at der i overenskomstperioden optages forhandlinger om at overenskomstdække det område, som i dag er dækket af Fmst. cirk. 17/1 2001.

Har du spørgsmål vedr. din timeløn så kontakt din nærmeste leder eller Claus Thorsen – [email protected]