Den skabende underviser – gruppeundervisning betragtet som skabelsesproces.

I gruppeundervisning udgør gruppen en social kontekst, man konstant relaterer sig til, interagerer med, måler sig i forhold til. Dette pilotprojekt undersøger, hvordan den kollektive dynamik påvirker den enkelte studerendes læreproces og underviserens udvikling af egne kompetencer.

30Kaja Daugaard Christensen, lektor

Hensigten med dette pilotprojekt er at:
1. undersøge betydningen af de studerendes aktivt medspillende deltagelse i egen læreproces for kvaliteten i deres læring og motivationen til denne.
2. få indsigt i, hvad der bidrager til, at undervisningen bliver til en skabende proces, forstået som en proces i flow.
Undersøgelsen bygger på følgende spørgsmål
• Hvad er en god underviser/god undervisning i hørelære?
• Hvornår oplever de studerende hørelæreundervisningen som god og lærerig? Hvad motiverer dem?
• Hvornår oplever underviseren det?
• Hvornår oplever de studerende, at det ’rykker’, og hvad betinger, at det ’rykker’?
• Hvornår oplever underviseren det? Hvilke refleksioner knytter sig til oplevelsen?
• Hvad betyder den kollektive dynamik for den enkelte studerendes læreproces?
• Hvilke forudsætninger skal være tilstede i underviseren, på holdet, i læringsrummet, for at en skabende undervisning og læreproces kan finde sted?

Foreløbige resultater:

Ud fra de studerendes besvarelser af refleksionsarkene (spørgeskemaundersøgelse), som holddeltagerne fik udleveret efter hver af de ti lektioner, der blev optaget på video, tegner der sig foreløbigt et ret tydeligt billede af, at de studerende gennem forløbet har fået udviklet en (større) bevidsthed om blandt andet:

  • at være medspillende studerende i undervisningen
  • at reflektere over egen øvningsproces
  • hvornår læringen sker – at dybdelæringen sker imellem lektionerne

For underviserens vedkommende er bevidstheden blevet skærpet om blandt andet:

  • sansen for tempo i undervisningen
  • de studerendes sårbarhed
  • de studerendes selvforståelse som studerende/elev

Se Kaja Daugaard Christensens poster om projektet, der blev præsenteret ved DJMs FoKu-seminar 24. april 2020